Strefa mieszkańca

Nasza oferta

” To jest Państwa nieruchomość to Wy decydujecie”

 

Zawsze dążymy do stworzenia sytuacji, w której na pierwszym miejscu jest zadowolenie Klienta i jego zaufanie do nas.

Dlatego pracę z każdym naszym Partnerem zaczynamy od dokładnego zapoznania się z jego oczekiwaniami i potrzebami. Przed przystąpieniem do współpracy wykonujeny dokładną analizę dzieki której każdą ofertę dostosowujemy indywidualnie do nieruchomości. Jesteśmy również całkowicie otwarci na Państwa propozycje dotyczące wykonywanych prac.

Naszym celem jest odciążenie Państwa cennego czasu i  zajęcie  się Waszą nieruchomością kompleksowo

 

„Spokojnie, wszystkim się zajmiemy!”

Usługi Administracyjne

 • rejestrację nowych Wspólnot w Głównym Urzędzie Statystycznym i Urzędzie Skarbowym,
 • opieka dedykowanego pracownika dla Państwa Nieruchomości,
 • ustanowienie adresu firmy jako adresu korespondencyjnego ze wszystkimi jednostkami
 • koordynowanie płatności oraz ewentualne przypomnień o płatnościach
 • sporządzanie wezwań do zapłaty.
 • prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży
 • odczytywanie liczników zużycia mediów , sporządzanie list inwentaryzacyjnych
 • bezpieczne przechowywanie kluczy
 • rozliczanie depozytu
 • zawieranie i negocjowanie umów z przedsiębiorstwami dostarczającymi do budynku energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę, świadczącymi usługi z zakresu konserwacji instalacji i urządzeń itp.;
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego;
 • reprezentowanie wspólnot na zewnątrz – reprezentacja Współwłaścicieli nieruchomości na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przed osobami fizycznymi i prawnymi, urzędami państwowymi, organami administracji samorządowej, pocztą, bankami.
 • prowadzenie ewidencji przychodów i rozliczeń kosztów utrzymania części wspólnej.
 • prowadzenie indywidualnych comiesięcznych kartotek należności również w wersji online
 • coroczne rozliczanie zaliczek na media (woda i ścieki, wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie).
 • sporządzanie i analiza finansowo – prawna planu gospodarczego dla Wspólnoty.
 • nadzór nad pracami konserwatorskimi i porządkowymi.
 • organizacja i zwołanie zebrań właścicieli lokali, przygotowanie projektów uchwał, zbieranie głosów oraz powiadamianie właścicieli o treści uchwał podjętych w drodze indywidualnego zbierania głosów.
 • wykonanie podjętych uchwał.
 • kontrola prawna podjętych uchwał
 • udostępnienie sal dla wspólnoty w celu przeprowadzenia i udokumentowania zebrania wspólnoty mieszkaniowej / współwłasności
 • prowadzenie spraw związanych z pozwoleniem na umieszczenie reklam i tablic informacyjnych na budynkach
 • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji,
 • zapewnienie kontaktu z zarządcą / administratorem za pomocą poczty e-mail oraz telefonicznie jak i również osobiście w biurze
 • oferujemy także pomoc w zawieraniu umów ubezpieczeniowych budynku oraz przygotowanie różnych wariantów ubezpieczenia wraz z  zestawieniem ofert kilku towarzystw ubezpieczeniowych dla danej nieruchomości w celu wyboru optymalnej opcji. Nasz agent ubezpieczeniowy pomaga również mieszkańców w ubezpieczeniu mieszkania lub  samochodu w wynegocjowanych stawkach.

Jesteśmy w stałej współpracy z firmami zajmującymi naprawami / remontami/ usługami:

 • Gazowymi
 • Wodno/ Kanalizacyjnymi
 • Budowlanymi
 • Ogrodniczymi
 • Sprzątającymi
 • Konserwatorskimi 

Mamy bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu nieruchomości z udziałem

Gminy Miejskiej Kraków we wspólnotach jak i współwłasnościach.

Obsługa Finansowo - Księgowo - Prawna

 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Współwłaścicieli nieruchomości;
 • rozliczanie wszelkich poniesionych nakładów i kosztów związanych  z nieruchomością wspólną pomiędzy wszystkich właścicieli proporcjonalnie do ich udziałów;
 • prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także przychodów z innych tytułów na rzecz nieruchomości;
 • przechowywanie i zabezpieczenie, a w stosownym czasie archiwizowanie dokumentów Współwłaścicieli nieruchomości  i dokumentacji dotyczącej budynku;
 • bieżące rozliczenia wpłat przeznaczonych na fundusz remontowy w celu sprawnego gospodarowania zgromadzonymi środkami finansowymi;
 • zakładanie i prowadzenie konta bankowego z bieżącym podglądem dla współwłaścicieli wszystkich wykonywanych operacji.
 • negocjowanie opłat i kosztów wynikających z prowadzenia obsługi bankowej. 
 • przygotowanie  i wystąpienie w imieniu wspólnoty o kredyt celowy z załatwieniem wszystkich niezbędnych formalności. 
 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji ( księgowej i prawnej ) dla adwokatów/radców prawnych oraz ścisła współpraca z nimi w zakresie prowadzonych przez Współwłaścicieli nieruchomości spraw sądowych.
 • rozliczanie Wspólnoty Mieszkaniowej do Urzędu Skarbowego 
 • w przypadku współwłasności wykazanie  współwłaścicielem zestawienia przychodów i kosztów do rozliczeń z Urzędem Skarbowym. 
 • składamy dokumenty projektowe ws pozwolenia na budowę.

Obsługa Techniczna

Bieżąca konserwacja nieruchomości, instalacji i urządzeń technicznych umożliwiających:

 • Usuwanie awarii w 24h
 • przygotowanie planów remontów i modernizacji wraz z dokumentacją techniczną
 • sporządzenie planu gospodarczego dla nieruchomości,
 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej oferty
 • zlecanie obowiązkowych przeglądów technicznych dla nieruchomości i monitorowanie wykonania zaleceń z nich wynikających. Nadzór nad rocznymi, pięcioletnimi kontrolami budynku i instalacji w nim się znajdujących zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i innymi normami, planowanie i ustalanie priorytetów związanych z remontami nieruchomości oraz wyszukiwanie kontrahentów oferujących najkorzystniejsze warunki dokonania zaplanowanych prac.
 • oferujemy również usługi sprzątające dla Państwa nieruchomości.
 • zgłaszanie usterek wynikających z rękojmi / gwarancji udzielonej przez dewelopera oraz egzekwowanie ich naprawy
 • podpisywanie w Państwa imieniu umów serwisowych i konserwacyjnych,
 • odbiór przeprowadzonych prac technicznych

Pomoc z wnioskami

Specjalizujemy się w gromadzeniu i przygotowywaniu wniosków o dofinansowania z budżetów  samorządowych jak i rządowych.

Wielokrotnie nieruchomości uzyskiwały dofinansowanie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jak i z Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa na remonty wewnętrzne jak i zewnętrzne.

Od niedawna pomagamy również uzyskać dofinansowanie na zmianę systemy ogrzewania oraz na wymianę starych pieców.

Pomagamy uzyskiwać dla właścicieli odszkodowania z tytułu posiadania lokatorów gminnych.

Odpady komunalne

 • Realizując przepisy ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi, składamy w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych deklaracje dotyczące wywozu odpadów z nieruchomości i sprawujemy nadzór nad ich odbiorem.
 • Koordynujemy dostawy pojemników na nieczystości i ich odpowiednie oznaczenie,
 • Zamieszczamy w budynkach informacje dotyczące segregacji odpadów,
 • jesteśmy obecni przy kontrolach Straży Miejskiej sprawdzających sposób segregacji
 • zlecamy czyszczenie pojemników na śmieci
 • rozliczamy opłaty za najem pojemników na całą nieruchomość

Zmiana systemów ogrzewania

Istnieje wiele programów dofinansowań  dla mniejszych lub większych nieruchomości.

 • Pomagamy zmienić system ogrzewania dla pojedynczych lokali jak i całej nieruchomości.
 1. Termomodernizacje budynku zaczynamy zawsze od badań kamerą termowizyjną  gdzie znajdują się największy ubytki cieplne w nieruchomości.
 2. W następnej kolejności pomagamy wykonać projekt prac
 3. Przystępujemy do wyboru wykonawcy
 4. Realizacja

 

 • Uzyskujemy dofinansowania na zmianę ogrzewania z pieców kaflowych na nowoczesne formy ogrzewania,

Obsługa lokali

 • Pośrednictwo w wynajmie 
 • Pośrednictwo w sprzedaży
 • Odbiór lokali i sporządzenie dokumentacji odbioru
 • Przechowanie kluczy.
 • Pomoc w przepisaniu umów energii elektrycznej i gazowej. 
 • Przygotowanie przez prawnika umowy najmu lokalu.
 • Rozliczanie depozytu.
 • Przekazanie lokalu nowemu najemcy.

Interesująca oferta?

Wyślij nam zapytanie ofertowe